Taking too long? Close loading screen.

Концептуальні засади державної регуляторної політики

koncept_zasadi

ИСТОЧНИК: НАУКОВІ ЗАПИСКИ Серія: ПРАВО Випуск 4

[su_button url=”http://lawart.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/3927-Issue-5-Kat-Cat-A4-208-.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#af0203″ size=”10″ radius=”0″ icon=”icon: file-pdf-o” class=”pdfdownload”]СКАЧАТЬ PDF[/su_button]

 

В статті міститься дослідження формально-правових підходів до категорії державна регуляторна політика в сфері економіки з позиції суспільних відносин у сфері діяльності суб’єктів господарювання. В процесі дослідження аналізуються підходи до категорії регуляторна політика, пропонується аналіз даної категорії з позиції теорії адміністративного права. Формується науковий базис для подальших досліджень категорії державна регуляторна політика.

Ключові слова: регулювання, регуляторна політика, економіка, суб’єкт господарювання

Conceptual Principles of State Regulatory Policy

The article contains the study of formal legal approaches to the category of state regulatory policy in the field of economics from the standpoint of social relations in the field of business entities. In the course of the research the approaches to the category of regulatory policy are analyzed, the analysis of this category from the position of the theory of administrative law is proposed. A scientific basis for further research is being made on the state regulatory policy.

Key words: regulation, regulatory policy, economy, subject of management

 

Постановка проблеми та її актуальність.

В сучасних науках адміністративного, екологічного, транспортного, господарського права однієї з найбільш досліджуваних категорій є категорія «регулювання» та «регулятивна політика». Це пов’язано із низкою причин, серед яких головною виступає проблема формування впливу використання економічного потенціалу держави з метою досягнення максимального ефективного стану економіки України. Але разом з тим потрібно констатувати суттєвий науковий момент: відсутність сформованої прикладної бази таких досліджень.

Дослідження категорії регулятивна політика у сучасних правових науках випливає із двох аспектів: перший формування і класифікація сучасних нормативних джерел права, що регламентують регулятивну діяльність держави  та другий аспект – організаційний, його базисом є дослідження впливу регулювання економіки в державі на стан конкретних суспільних відносин, що охороняються нормами  права (наприклад, діяльність державних і казенних підприємств, стан підприємницької свободи, рівень податкового тиску).

Аналіз досліджень і публікацій. Окремі проблемні питання щодо формування категорії регулятивна політика з позиції адміністративного права досліджували такі вчені як  В.Б. Авер’янов, О.Ф. Андрійко, М.І. Ануфрієв, І.В. Арістова, Н.О.Армаш, О.М. Бандурка, О.О. Бандурка, Ю.П. Битяк, В.Т. Білоус, І.Л. Бородін, І.С. Братков, Д.О. Беззубов, Н.П. Бортник, В.М. Гаращук, І.П. Голосніченко, В.Л. Грохольський, Є.В. Додін, В.О. Заросило, Р.А. Калюжний, С.В. Ківалов, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, А.Т. Комзюк, С.Ф. Константінов, В.В. Конопльов, О.В. Копан, Б.А. Кормич, М.В. Корнієнко, О.В. Кузьменко, В.І. Курило, М.Н. Курко, В.А. Ліпкан, О.А. Мартиненко, О.А. Музика-Стефанчук, В.І. Олефір, О.І. Остапенко, В.П. Пєтков, А.М. Подоляка, Т.О. Проценко, Л.А. Савченко, І.М Сопілко, А.А. Стародубцев, А.І. Стахов, М.М. Тищенко,  В.К. Шкарупа, І.М. Шопіна, Х.П. Ярмакі, О.Н. Ярмиш та ін.

Сучасний стан адміністративно-правового регулювання регуляторної політики  в сфері економіки умовно можливо розділити на декілька основних напрямів: перший пов’язаний з проблемою забезпечення стану регуляторної політики в економіці держави як прикладної проблеми адміністративного права в аспекті уніфікації принципів, форм, методів і функцій забезпечення регуляторної політики (представниками даного напряму є Н.О. Армаш, Д.М. Бахрах, Т.О. Коломоєць, В.К. Колпаков, О.В.Кузьменко та інші), другий напрям визначає регуляторну політику як частину національної безпеки  та інформаційного права (представниками даного направлення є В.Ліпкан, С.Г. Ситнік, В.К. Олуйко, І.М. Сопілко, Б.А. Кормич, К.І. Бєляков  та інші), третій напрям визначає проблему регулятороної політики як елемент поліцейської та міжнародної діяльності (В.О. Заросило, Н.П. Бортник, В.І. Олефір) та четвертий напрям окреслює проблему регуляторної політики в векторі забезпечення в цьому процесі прав  і свобод людини і громадянина (А.М. Подоляка, І.Л. Бородін, М.Н. Курко та інші).

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ