Taking too long? Close loading screen.

Концептуальні засади державної регуляторної політики

koncept_zasadi

   Література:

  1. Адміністративне право України: Академічний курс: підручник у 2 т. – Т. 1. Загальна частина / ред. кол.: В. Б. Авер’янов (голова). – К. : Юрид. думка, 2007. – 592 с.
  2. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади. – К.: Наукова думка, 2004. – 299 с.
  3. Рябченко О. П. Держава і економіка: адміністративно-правові аспекти. – X., 1999. – 299 с.
  4. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: підруч. для вузів / І. В. Багрова, Н. І. Редіна, В. Є. Власик, О. О. Гетьман. – Д. : ДДФЕІ, 2002. – 580 с.
  5. Керівник органу виконавчої влади: адміністративно-правовий статус: Монографія / Н.О. Армаш.- Запоріжжя: ГУ «ЗІДМУ», 2006. – 180 с.
  6. Адміністративне право України: навчальний посібник / Беззубов Д.О., Заросило В.О., А.М. Подоляка та інші.-К. МАУП: ТОВ «МП Леся», 2013.-256 с.
  7. Беззубов Д.О. Публічне адміністрування у сфері забезпечення економічної безпеки// Наукові праці Національного авіаційного університету. Серія: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право»: Зб. наук. пр..К.: НАУ, 2018 .-№ 2 (47) – 121-127 с.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ