Taking too long? Close loading screen.

Теоретичні проблеми дослідження обов’язків держави

TEORETYCHNI PROBLEMY DOSLIDZHENNYA OBOVYAZKIV DERZHAVY

ИСТОЧНИК: Юридичний вісник «Повітряне і космічне право» 1 (46) 2018.

[su_button url=”http://lawart.com.ua/wp-content/uploads/2019/01/TEORETYCHNI-PROBLEMY-DOSLIDZHENNYA-OBOVYAZKIV-DERZHAVY.pdf” target=”blank” style=”flat” background=”#af0203″ size=”10″ radius=”0″ icon=”icon: file-pdf-o” class=”pdfdownload”]СКАЧАТЬ PDF[/su_button]

 

Мета: У статті досліджено обов’язки держави як правової категорії. Аналізуються погляди вчених на розуміння проблем правової категорії та обов’язків держави як правової категорії. Методи дослідження: на основі теоретичного розуміння поняття «правова категорія» формулюється поняття «обов’язки держави як правова категорія». Результати: доповнено понятійно-категоріальний апарат новим поняттям. Зроблено висновок, що обов’язки держави як правова категорія – це встановлена і гарантована необхідність дій держави (або/чи утримання від них), що здійснюється носіями її обов’язків у спосіб та в межах, що визначені конституцією і законами держави. Визначено складові обов’язків держави як правової категорії.

Ключові слова: правова категорія, обов’язки держави, носії обов’язків держави

Цель: В статье исследованы обязанности государства как правовой категории. Анализируются взгляды ученых на понимание проблем правовой категории и обязанностей государства как правовой категории. Методы исследования: на основе теоретического понимания понятия «правовая категория» формулируется понятие «обязанности государства как правовая категория». Результаты дополнен понятийно-категориальный аппарат новым понятием. Сделан вывод, что обязанности государства как правовая категория – это установленная и гарантированная необходимость действий государства (и / или воздержание от них), что осуществляется носителями ее обязанностей способом и в пределах, определенных Конституцией и законами государства. Определены составляющие обязанностей государства как правовой категории.

Ключевые слова: правовая категория, обязанности государства, носители обязанностей государства

Purpose: The article examines the duties of the state as a legal category. The views of scientists on understanding the problems of the legal category and the duties of the state as a legal category are analyzed. Methods of research: on the basis of a theoretical understanding of the concept of «legal category», the notion of «state obligations as a legal category» is formulated. The results are supplemented by a concept-categorical apparatus with a new concept. It is concluded that the duties of the state as a legal category is the established and guaranteed necessity of the state actions (and / or abstention from them), which is carried out by the bearers of its duties in the manner and within the limits determined by the Constitution and laws of the state. The components of the state’s responsibilities as a legal category are defined.

Keywords: legal category, duties of the state, bearers of state obligations

Постановка проблеми та її актуальність. В юриспруденції питання обов’язків держави, їх сутність, зміст як правової категорії не досліджено. Це актуалізує комплексний пошук відповідей на низку теоретичних і практичних питань. У теоретико-правовому аспекті необхідно окреслити понятійно-категоріальний апарат і наповнити його змістом. Для виконання цього дослідницького завдання необхідно сформулювати такі поняття як «правова категорія», «обов’язки держави як правова категорія» та інші, виокремити ознаки обов’язків держави, проаналізувати їх специфіку, здійснити класифікацію видів обов’язків держави, окреслити носіїв цих обов’язків та вказати на специфіку виконання ними таких обов’язків, з’ясувати особливість правового закріплення обов’язків держави, розкрити їх систему, проаналізувати національні і міжнародні гарантії забезпечення обов’язків держави тощо.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ