Taking too long? Close loading screen.

Визначення адміністративно-правового регулювання у сфері забезпечення регуляторної політики

viznach_admin_prav

У свою чергу, В. Ю. Петрова та А. А. Семенов визначають цей вид правового регулювання як виконавчно-розпорядчу діяльність державних організацій, наділених державно-владними повноваженнями, спрямовану на стабілізацію суспільних відносин шляхом прийняття нормативно-правових актів та забезпечення їхнього виконання.

Іншими словами, цільове призначення правового регулювання полягає у забезпеченні конкретного юридичного результату, передбачуваного метеріальною нормою права. Юридичний результат і є та регульована величина, яка шляхом застосування різноманітних методів приводиться у співвідношення з «заданою» нормою права [6, с. 31].

Якщо торкатися змісту та основних рис адміністративно-правового регулювання, то В. В. Галунько виділяє такі його характерні ознаки: має цілеспрямований характер, оскільки постає певним регулятором суспільних відносин, впорядковуючи їх за допомогою права на рівні суспільства; має організаційний та упорядкований характер, тобто здійснюється за допомогою певних засобів; спрямоване на досягнення певних цілей, а тому має регулятивний характер; має певний предмет і сферу правового впливу, які усвідомлюються людьми і суспільством та мають для них певне значення; забезпечується певними методами, які координують діяльність суб’єктів права або здійснюються за допомогою їхньої субординаційної підлеглості у процесі виконання або використання норм права; має визначені стадії, які передбачають правову регламентацію суспільних відносин, виникнення суб’єктивних прав і юридичних обов’язків та їхню реалізацію [7, c. 116-118].

Досліджуючи агатоманітні існуючі у науці визначення адміністративно-правового регулювання, І.М. Шопіна слушно стверджує про те, що вони базуються на різних підходах до сутності правового регулювання як узагальненої категорії, а ці підходи, у свою чергу, обумовлені різними концепціями праворозуміння.

СВЯЗАТЬСЯ С НАМИ